اخبار

نمايش کليه اخبار  عمومي  تازه هاي بيمه  جهان خبر 

يک ايده خاص بيمه اي در جهان بررسي شد: بيمه زندگي براي نوجوانان

در قرن 19 ميلادي و همزمان با مرگ کودکان يکي از ابتکارهاي صنعت بيمه در جهان، بيمه نامه اي بود که امروزه به نام بيمه زندگي نوجوانان (Juvenile Life Insurance) ميشناسيم. اين نوع بيمه ، يک بيمه زندگي دائمي است که يک فرد زير 18 سال را بيمه ميکند. بيمه نامه مذکور يک ابزار مالي است که پس انداز معاف از ماليات با مزاياي عمر براي فرد محسوب ميشود.
بيمه زندگي نوجوانان يا همان بيمه زندگي کودکان، باهدف پوشش خانواده در برابر هزينه هاي ناگهاني و غيرمنتظره مرگ طراحي شده است و اگر فرد بيمه شده به سالهاي دانشگاه برسد، اين نوع بيمه حالتِ يک ابزار مالي پيدا ميکند که قابليت تبديل دارد.
در ادامه نگاهي به روشها و دلايل پيدايش اين سبک از بيمه انداخته ايم که ميخوانيد:


پيدايش بيمه نوجوانان
بيمه زندگي کودکان در قرن نوزدهم و باهدف پرداخت هزينه هاي کفن و دفن و در زمان اوج مرگ و مير کودکان شهرت يافت. در ابتدا کمي پيچيده به نظر ميرسيد؛ اما به تدريج، مقبوليت عمومي يافت. برعکس بيمه زندگي سنتي، بيمه نامه کفن و دفن معمولاً براي طبقه محروم جامعه طراحي شده بود و در اين بخش تعاونيها، بيمه نامه کفن و دفن را براي مهاجران و طبقات مذهبي جامعه ارائه ميدادند. اين گروهها که ريشه در روم قديم داشتند، مشابه انجمنهاي کفن و دفني عمل کردند که در انگلستان طي انقلاب صنعتي و جوامع يهودي طي قرون 13 و 14 وجود داشت.
درعصرکنوني، بيمه نامه کفن و دفن (بيمه زندگي کودکان) معمولاً داراي ارزش اسمي بين 5 تا 50 هزار دلار است که نيازي به آزمايش پزشکي ندارد و اين امکان را براي بيمه نامه استفاده نشده ايجاد ميکند که مالک، آن را به بيمه زندگي تمام عمر تغيير دهد.
در سالهاي اخير، بيمه زندگي نوجوانان به عنوان يک پس انداز دوره دانشگاهي، پس انداز عمر، سرمايه گذاري و ابزاري براي افزايش اموال (estate) محسوب ميشود. اين نوع بيمه به طور فزايندهاي توسط طراحان مالي و افراد حرفه اي بيمه به مشتريان پيشنهاد ميشود(با استدلالهاي زير):
 ارزش نقدي (cash value) معاف از ماليات مندرج در بيمه نامه
 بيمه نامه اي که در کمتر از 5 سال قابل پرداخت است
 دسترسي منعطف به ارزش نقدي؛پول نقد را ميتوان بهصورت وام تضمين شده در هر زمان و بدون چک اعتباري يا تأييد وام دهنده، برداشت يا دريافت کرد
 ارزش اسمي را ميتوان معاف از ماليات بر درآمد دريافت کرد
 در بيشتر ايالات آمريکا، ارزش نقدي يک بيمه نامه زندگي نوجوانان از بستانکاري يا دعاوي حقوقي معاف است
 درصورتيکه بيمه نامه به صندوق اماني سپرده شود، پرداخت نهايي بيمه نامه موضوع ماليات بر اموال يا روند تصديق قابلاعتراض نخواهد شد
 ميتوان با استفاده از ماليات (gift tax) يا معافيت ماليات (generation-skipping tax exclusion) آن را پرداخت
بيشتر شرکتهاي بيمه درخواست ميکنند که والدين کودک، خود نزد شرکت، بيمه نامه زندگي داشته باشند. يک بيمه نامه کودک ميتواند داراي نيمي از ارزش اسمي بيمه نامه والدين باشد. در اين خصوص پدربزرگ يا مادربزرگ هم ميتوانند براي نوه خود بيمه نامه با محدوديت کمتري خريداري کنند.

ارزش نقدي
رشد ارزش نقدي در يک بيمه نامه در يک فضاي معاف از ماليات (از طريق بهره تضمين شده و سود اعتباري سهام)، فرصتهاي پس انداز تمام عمر ايجاد ميکند که براي هر هدفي به کاررفته ميشود: پرداخت هزينه دانشگاه، تأمين خريد منزل، ايجاد منبع درآمد بازنشستگي تکميلي يا تأمين و حمايت از نسلهاي آينده.

حق بيمه
يک بيمه نامه زندگي نوجوانان معمولاً نيازمند حداقل 700 دلار حق بيمه ساليانه است که تقريباً 100 هزار دلار ارزش اسمي به همراه دارد. مالک بيمه نامه ممکن است مبلغ هديه معافيت مالياتي (سالانه تا 15 هزار دلار براي هر کودک در سال 2018) را براي پرداخت حق بيمه ساليانه و اجتناب از تعهدات مالياتِ هديه بهره برداري کند. مبالغ اسمي براي بيمه نامه زندگي نوجوانان از اين نوع، بين 100 هزار تا 10 ميليون دلار است.

رشد تضمين شده
بسياري از شرکتهاي بيمه، بيمه نامه هايي با نرخ بهره تضمين شده به همراه سود سهام تضمين شده ارائه ميدهند. هر سود سهام شرکت بيمه بر اساس خسارت، عملکرد سرمايه گذاري و هزينه هاي اجرايي محاسبه ميشود. برخي شرکتها، تجربه پرداخت سود سهام ساليانه براي بيش از 100 سال را در سوابق خوددارند. بسياري از شرکتهاي بيمه، گزينه يک سهم از بازده بر اساس عملکرد اندکس سهام (equity index) را ارائه ميدهند.
مزاياي تمام عمر
ساختار معاف از مالياتِ بهره تضمين شده و سود سهام تضمين نشده در يک بيمه نامه، منبع مالي است که طي يک هفته و در هر زمان و براي هر هدفي و بدون هيچ جريمه اي قابل ارائه است. مالک بيمه نامه (معمولاً والدين) دسترسي به منبع مالي و استفاده از آن را کنترل ميکنند. پس از اينکه کودک به بزرگسالي رسيد، به وي مالکيت و کنترل بيمه نامه اعطا ميشود يا اينکه در صندوق اماني باقي ميماند. در هر حالت، اين بيمه نامه پوششي براي تحقق نيازهاي آتي بيمه کودک و منبع نقدي براي خانواده کودک محسوب ميشود.

انتقال ثروت بيننسلي
پدربزرگ يا مادربزرگ يا والدين هم ميتوانند حق بيمه سالانه يک بيمه نامه زندگي نوجوان را با بهره گيري از ماليات هديه يا وجوه معاف از ماليات نسلي بپردازند. ارزش اسمي نهايي به کودکان يا نوه هاي بيمه شده بدون ماليات بر درآمد ميرسد.
يکي از نکات اين حوزه ان است که سرپرستان کودک که ميخواهند اموال مالياتي خود را کاهش دهند، از بيمه زندگي نوجوانان استفاده ميکنند تا ارزش نقدي داراييشان شامل اموال اهداکننده (grantor) نشود. اگر بيمه نامه در صندوق اماني باقي بماند، ارزش اسمي ممکن است از اموال بيمه شده نيز خارج شود.

بيمه پذيري
بسياري از بيمه نامه هاي زندگي نوجوانان ممکن است بدون نياز به آزمايش پزشکي صادر شود. در موارد بيمه نامه هاي داراي بار مالي بالا، ممکن است نياز باشد، دکتر يا نماينده بيمه، سن، جنسيت، قد، وزن و سلامت عمومي کودک را تأييد کند. براي بيمه نامه پايه تا 2 ميليون دلار الحاقيه هاي گزينشي و پوشش تضمين شده وجود دارد.

حريم خصوصي
مالک بيمه نامه نيازي به افشاي وجود بيمه نامه به بيمه شده نيست. علاوه بر اين، مالک بيمه نامه ميتواند زمان يا هنگامي که بيمه شده به ارزش نقدي بيمه نامه زندگي نوجوانان، آگاه شده يا به آن دسترسي پيدا کرد، را تعيين کند.
اگر بيمه نامه در صندوق اماني نگهداري شود، صندوق اماني دسترسي و استفاده از وجوه بيمه نامه را مديريت ميکند. يک بيمه نامه زندگي نوجوانان نزد صندوق اماني، معاف از ماليات اموال بوده و موضوع روند تصديق قابل اعتراض نخواهد بود.

پوشش دارايي
والديني که علاقه مند به پوشش دارايي باهدف بهره مندي براي کودک خود هستند، ممکن است بيمه نامه نوجوانان خريداري کنند، زيرا ارزش نقدي يک بيمه نامه زندگي معمولاً توسط قوانين دولتي عليه بستانکاران و دعاوي حقوقي پوشش داده ميشود.

بيمه نامه زندگي تمام عمر نوجوانان
بيمه زندگي تمام عمر نوجوانان، يک بيمه زندگي تمام عمر دائمي است که داراي پايينترين نرخ بهره تضمين شده است به علاوه سود سهام تضمينن شده که توسط شرکت بيمه به طور سالانه اعلام ميشود.
بيمه زندگي اندکس شده نوجوانان (Indexed Juvenile Life)، يک بيمه زندگي جامع و دائمي است که افزايش ارزش نقدي مرتبط با عملکرد اندکس سهام (مانند S&P 500) تا يک سقف و کف معين را داراست. محصول بيمه زندگي اندکس شده نوجوانان، داراي نرخ بهره بيش از 2 درصد است.

شرکتهاي اماني
شرکتهاي اماني (Trust) به طور گسترده اي با اشکال مختلفِ بيمه زندگي همراه هستند. يک شرکت اماني اجازه ميدهد تا ارزش نقدي يک بيمه نامه زندگي نوجوانان، برداشت شود و بدون هيچ نوع مالياتِ ايالتي يا فدرال مورد بهره برداري قرار گيرد.
منبع: ويکي پيديا، سپتامبر 2018نوشته شده در 9/10/1397
تعداد مشاهده اين صفحه : 89 بار
کد خبر : 118
[نمايش نسخه قابل چاپ اين خبر]    [ارسال براي دوستان]
  جديدترين اخبار  جستجو آرشيو اخبار
 
 


کلیه حقوق این پايگاه متعلق به پژوهشكده بيمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوري اسلامي ايران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است