اخبار

نمايش کليه اخبار  عمومي  تازه هاي بيمه  جهان خبر 

گفتوگو مشاور وزير اقتصاد با نشریه افق بیمه

توسعه در صنعت بيمه نيازمند سياستگذاري در سطح کلان اقتصاد ايران است؛ اين موضوع در بخشها و نهادهاي سياستگذار و اجرايي اقتصاد ايران سالهاست که جاي خود را بازکرده است. براي درک بهتر از روشها و الگوهاي فکري در خصوص توسعه صنعت بيمه و فراگيرشدن اين صنعت در اقتصاد کشور گفتوگويي با دکتر مجتبي لشکر بلوکي مشاور وزير اقتصاد و مديرعامل شرکت مديريت ثروت ستارگان داشتهايم که ميخوانيد:


در ابتدا نظرتان در خصوص اهميت حوزه فناوري اطلاعات در صنعت بيمه را توضيح دهيد و بگوييد وضعيت اين حوزه در صنعت جهاني بيمه و صنعت بيمه ايران چگونه است؟ در نگاه شما چشمانداز فناوري اطلاعات در صنعت بيمه ايران تاکنون چگونه بوده و چه آيندهاي در پيش رو دارد؟
بر اساس مطالعات انجامشده ما هشت پيشران (Driver) اصلي داريم که منجر به ايجاد روندهاي کليدي تغييردهنده صنعت مالي بهصورت عام و صنعت بيمه بهصورت خاص ميشود:
1- اينترنت اشياء و اشياي هوشمند
2- کلان دادهها
3- نسل Z
4- گوشي‏هاي هوشمند
5- فناوريهاي شناختي و هوش مصنوعي
6- زنجيره بلوکي و قراردادهاي هوشمند
7- واقعيت تعميم­يافته
8- نسل­هاي جديد فناوري­هاي ارتباطي
وقتي به اين هشت پيشران نگاه ميکنيم. متوجه ميشويم که تمام اين هشت پيشران يا فناوري اطلاعاتي و ارتباطي هستند يا متأثر از آن.
*چالشهاي اساسي و کاربردي فنآوري اطلاعات در صنعت بيمه ايران در چه بخشهايي است و چه بايد کرد تا اين مشکلات احتمالي رفع شود؟
جدا ماندن صنعت بيمه ايران از صنعت بيمه جهاني، نبودن شرکتهاي بيمه خارجي در کشور و بدنه سنتي نيروي انساني و مديران سنتي از چالشهاي اساسي کاربرد فناوري اطلاعات در صنعت بيمه هستند. همه اينها باعث ميشود که سرعت نفوذ فناوري اطلاعات به بيمه بسيار پايين باشد.

با توجه به فعاليت جنابعالي در اين حوزه، «مدلهاي کسبوکار مبتني بر فنآوريهاي بيمه» چه مفهومي دارد و وضعيت ما در اين بخش چگونه است؟
بگذاريد اين سؤال شمارا با يک مثال عملي پاسخ بدهم: برخي استارت­آپ‏هاي بيمهاي جديد اين امکان را به کاربران مي­دهند تا بدون واسطه، براي هر نوع نيازي بيمهنامه‏هاي مبتني بر تقاضاي کوتاهمدت داشته باشند.
برخلاف بيمه­نامه‏هاي سنتي که همهچيز را يکجا پوشش مي­دادند. مشتريان از يک برنامه روي تلفن همراه خود استفاده مي‏کنند تا عکس بگيرند، فهرست‏بندي کنند و اشيايي مانند لپتاپ، دوربين و دوچرخه را باارزش بدانند.
بعدازآن کاربران مي‏توانند اموالشان را بيمه کنند (براي مثال، دوچرخه آنها در يک گردش آخر هفته در کوهستان). مثلاً Cuvva به رانندگان اين امکان را ميدهد تا حتي بهصورت ساعتي بيمه خودرو تهيه کنند، بهجاي آنکه از بيمه­هاي سنتي سالانه استفاده کنند که يک خودرو را براي اجاره دادن يا اجاره گرفتن امن­تر و مقرون بهصرفهتر ميکند. کل فرآيند خريد بيمهنامه کمتر از يک دقيقه طول مي­کشد.
فقط کافي است تا کاربران پلاک خودرو و مدتزماني که ميخواهند آن را بيمه کنند را وارد کنند و يک عکس از جلوي خودرو را بارگذاري کنند و سپس پرداخت را انجام دهند.
ورود فناوري اطلاعات باعث شده کل زنجيره ارزش ارائه خدمات بيمهاي از اراده به بيمه کردن تا مقايسه گزينههاي بيمه تا اخذ بيمه و تا نظارت و خسارت همه در معرض تغيير قرارگرفته است.

نقش فنآوري اطلاعات در مديريت و کاهش هزينههاي بيمهگري و افزايش سودآوري صنعت بيمه را در چه مؤلفههايي ميدانيد و براي بهبود وضعيت چه تدابيري را پيشنهاد ميکنيد؟
فناوري اطلاعات ميتواند دستکم در چهار محور منجر به کاهش هزينه شود:
1- استفاده از روشهايي براي کاهش ميزان خسارت مانند انگيزش مشتريان به اتخاذ سبک زندگي سالم منجر به کاهش هزينههاي درماني
2- افزايش دقت برآورد ميزان خسارت
3- کاهش هزينه نيروي انساني به خاطر حذف عامل انساني.
4- حذف زيرساختهاي فيزيکي مانند شعب فيزيکي و ...
اين چهار محور بهعنوان نمونه گفتهشده و ميتواند از طرق ديگر هم به کاهش هزينه صنعت بيمه شود.

فنآوري بيمه (InsurTech) در توسعه صنعت بيمه (هوش مصنوعي، تلماتيک، اينترنت اشياء، ...) چه آثار ملموسي در پي دارد و در اين بخش اقدامات جهاني و داخلي را چگونه تحليل ميکنيد؟
اصولاً يکي از جذابترين و مؤثرترين بخشهاي فينتک (Fintech) بخش بيمهاي آن يعني Insuretech است و ايدههاي خلاقانه زيادي در اين زمينه مطرحشده و رو به رشد است بهعنوان نمونه استارتآپ نئوس (Neos) يکي از اينشورتکهايي است که از اينترنت اشياء استفاده ميکند، اما نه در خودرو، در خانهها. با نصب دستگاه اين اينشورتک و اتصال آن به تلفن همراه هوشمند خود ميتوانيد کنترل خوبي روي خانه و ساختمان داشته باشيد. با کمک نئوس ميتوانيد بيمه مناسب براي خانه يا ساختمان موردنظر خود را تهيه کنيد، همچنين نخستين کسي باشيد که از آسيبهاي داخلي مانند آتشگرفتگي، آبگرفتگي، نشتي گاز و لولههاي آب و فاضلاب و هرگونه خرابي ديگر مطلع شويد. نئوس بلافاصله پسازاينکه به ساختمان آسيبي وارد شد بهصورت خودکار بيمه را در جريان ميگذارد و درنتيجه مشکلي براي دريافت خسارت نخواهيد داشت.

يکي از مهمترين بحثها در حوزه فناوري اطلاعات کاربردي شدن اين بخش در شرکتهاي فعال صنعت است. در اين خصوص بسترهاي موردنياز و چالشهاي ورود اينشورتک به شرکتهاي بيمه را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
همانگونه که عرض کردم بدنه سنتي نيروي انساني و مديران سنتي از چالشهاي اساسي کاربرد فناوري اطلاعات از چالشهاي پيش روي اينشورتک در ايران است. يکي از بهترين کارها، لمس فناوري و نوآوري است. با روشهاي مختلف مانند شرکت در نمايشگاهها، سرمايهگذاري در استارت آپ هاي اينشورتکي، برگزاري رخدادهاي نوآوري مرتبط با صنعت بيمه، فراخوان زدن براي شناسايي استارت آپ هاي بيمهاي.

هر يک از مراحل زنجيره توليد و تأمين صنعت بيمه ارزشافزودهاي دارند که ميتواند با ابزارهاي مختلف ارتقا يابد. در اين حوزه ارزشافزوده قابل تحقق توسط فناوري اطلاعات را در چه بخشهايي بيشتر ميدانيد و براي بالا بردن آنچه راهکار و پيشنهادي داريد؟
فعلاً استارت آپ هاي فعلي، روي بخش فروش و بازاريابي متمرکزشدهاند. برداشت من آن است که يکي از مهمترين محورهاي نوآوري در صنعت بيمه، بهبود تجربه مشتري از زمان درخواست صدور بيمهنامه تا زمان دريافت خسارت باشد. اين بخش از صنعت بيمه نيازمند بهبود جدي است و اينشورتکها ميتوانند کمک جديد بکنند.

وضعيت نظارتها در صنعت بيمه از منظر شما چگونه است و آيا فکر ميکنيد فنآوري اطلاعات در اين بخش دستاوردي تازه ميتواند داشته باشد؟
حتماً فناوري اطلاعات نقش مؤثري داشته است. يک مثال خوب در اين زمينه ميتواند سنهاب باشد که تجربه خوبي درزمينهٔ نظارت بر صنعت بيمه مبتني برداده هاي برخط و پردازش سريع ميباشد. حتماً اين حوزه بايد توسعه پيدا کند.

فرصتها و چالش‎هاي بهرهگيري از استارت ‎آپهاي بيمهاي را تشريح فرموده و ديدگاهتان درباره تحول در بازاريابي بيمهاي از اين مسير را بگوييد؟ آيا در اين مسير توفيقاتي داشتهايم؟
در اين مسير توفيقاتي داشتهايم؛ اما واقعيت آن است که سرعت ما اصلاً مناسب نيست. شرکتهاي بيمهاي جزو بزرگترين شرکتهاي ايراني هستند اما بسيار کند و سنتي عمل ميکنند و نيازمند جهش در نوآوري هستند. بزرگترين فرصت وجود جوانان خوشذوق، باانگيزه باروحيه کارآفريني در ايران است و مهمترين چالش پذيرش نوآوري يا قابليت نوآوري باز (Open Innovation) در شرکتهاي بيمهاي است بدين معنا که بتوانند که نوآوريهاي استارت آپي را به درون خود جذب کنند.
جهان در حال تغيير است بهويژه صنعت مالي. ده سال ديگر تعريف ما از بانک، بيمه، ليزينگ، صرافي، مديريت دارايي، انتقال پول، دارايي مالي، خدمات مالي تغيير خواهد کرد. شايد ده سال ديگر هرکسي بيمه خودش، بانک خودش و سبدگرداني خودش را داشته باشد. براي اين آينده بايد بيشتر بدانيم. بيشتر آمادهباشيم. روي خلق نوآوري يا پذيرش نوآوري سرمايهگذاري کنيم.نوشته شده در 16/10/1397
تعداد مشاهده اين صفحه : 70 بار
کد خبر : 119
[نمايش نسخه قابل چاپ اين خبر]    [ارسال براي دوستان]
  جديدترين اخبار  جستجو آرشيو اخبار
 
 


کلیه حقوق این پايگاه متعلق به پژوهشكده بيمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوري اسلامي ايران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است